Edith Casa

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לבנות דירות ראויות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי אך ורק בצו העובד, מכיוון שעלויות ההסדר הן אך ורק על חשבון העובד. המחיר הממוצע של שכירת הדירות היומית בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת תמריצים שקופה לעובדים. מתנות מלקוחות העובדים עוזבים לעצמם. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי במרכז – לספק לעובדים את העבודה הטובה ביותר עם רווחים משמעותיים, ולהציע ללקוחות המעוניינים להציע לשירותים ברמה טובה יותר. רק גישה זו מספקת הזדמנות לבסס שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה נוח הן לבנות והן ללקוחותינו.

Author's posts